سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جامعه مدرسین  
عضو 
1380/01/01 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مجمع نمایندگان طلاب  
نماینده 
 
 
مسئول تنظیم خبرنامه مجمع 
همکاری 
نهاد رهبری دردانشگاه 
تبلیغ 
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
گروه دلسوزان انقلاب ونظام 
--- 
 
 
علمى،پژوهشى 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي  
مدرس 
 
 
نا مشخص